top of page

BOOKSTREET

Reading is a medicine to cure ignorance
bookstreet quote

Bookstreet ontstond in augustus 2016. Het is een initiatief van enkele studenten van de 'Cambodian Mentorship Association'  om een mobiele bibliotheek te bouwen.

Bibliotheken zijn zeer schaars in Cambodja, ook in de scholen zijn boeken meestal niet voor handen.


Met hun niet aflatend enthousiasme en gedrevenheid om boeken, en dus lezen, en dus leren, tot bij de kinderen te brengen rijden zij elk weekend hun kar naar een plek bij Angkor Wat. Kinderen die daar aan het werk zijn komen enkele uren naar de mobiele bibliotheek. Ze leren er lezen, terwijl de groteren hun tegoed doen aan lectuur. Ook oudere studenten vinden het aanbod aan boeken (ook lesboeken en Engelse boeken) zeer aantrekkelijk.

Bookstreet helpt ook bij het uitbouwen van bibliotheekjes in lagere scholen in de meer afgelegen plattelandsgebieden. 

Ook doen ze donaties van boeken en lesmateriaal aan kleine schooltjes.

Visie: "kinderen de nood en de zin in leren bij te brengen. Enkel zo kunnen we de armoede-cirkel doorbreken en mee bouwen aan een beter Cambodja."

Doelstellingen:

1. Het aanreiken van boeken aan kinderen en jongeren,  in het bijzonder in        lagere scholen in plattelandsgebieden.

2. Het faciliteren van zelfstudie aan alle mensen in verschillende                      leefgemeenschappen.

3. Het stimuleren van een leesgewoonte met de mobiele bibliotheek als            platform en zo de zelfontwikkeling op zowel cultureel, creatief, cognitief        als recreatief vlak te bewerkstelligen.

4. Door lezen het critisch denken te stimuleren "to develop potential leaders      from critical readers'


 

Door hun visie op onderwijs en gedrevenheid om boeken tot bij elk kind te brengen, draagt Aukas dit project een warm hart toe.
Het werken aan 'empowerment', 'gender equality' en het belang van onderwijs als middel tegen onwetendheid maak dat dit project goed past in de visie van aukas. 

Een nauwe opvolging gebeurt via ons goed contact met één van de stichters/medewerkers van Bookstreet.
 

financiele ondersteuning en donatie Engelse kinderboeken - dec 2016
okt 2017: Met de steun van aukas schenkt 400 boeken en schoolgerief aan lokaal schooltje.
bottom of page